Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
08.00 - 09.00
Ginecologia
08.00 - 12.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Click on the department name to get additional info

Terça

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
08.00 - 09.00
Ginecologia
08.00 - 12.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Click on the department name to get additional info

Terça